Strona główna

 

Petycja

Żądamy wstrzymania szkodliwej reformy systemu oświaty!

Zmiany w edukacji przedstawione 16 września 2016 r. przez minister edukacji Annę Zalewską w projektach aktów prawnych to cofnięcie się w czasie do roku 1999 i powrót do systemu zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu.

My jako pracownicy oświaty i rodzice, którym leży na sercu dobro dzieci, nie możemy wyrazić na to zgody! Połączeni wspólną troską o tworzenie jak najlepszych standardów programowych i organizacyjnych dla dobrej edukacji młodego pokolenia Polaków, opowiadamy się za racjonalnym i odpowiedzialnym doskonaleniem systemu oświaty.

Projektowana przez MEN reforma ustroju szkolnego ma charakter rewolucyjny, ponieważ:

 • zburzy wszystkie struktury systemu tworzone przez wiele lat i w krótkim czasie dotknie wszystkich poziomów edukacyjnych,
 • będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego,
 • stworzy więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji,
 • jej skutkiem będzie obniżenie poziomu jakości edukacji i zaprzepaszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć,
 • spowoduje zwolnienia w oświacie: nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkolnej administracji i obsługi, przede wszystkim z gimnazjów,
 • niszczy autonomię nauczyciela.

Likwidacja gimnazjów to krok wstecz! To destrukcja systemu oświaty.

Na to nie ma naszej zgody! Nie przedstawiono bowiem rzeczywistych przesłanek uzasadniających tak gruntowną reformę ustroju szkolnego.

Gimnazja:

 • stanowią źródło lokalnej dumy,
 • osiągają znakomite efekty kształcenia, co potwierdzają wyniki badań międzynarodowych,
 • są żywym dowodem na zmianę cywilizacyjną i infrastrukturalną,
 • to centra ogniskujące życie i emocje lokalnych społeczności.

Nauczeni doświadczeniem mamy pewność, że polskiej oświaty nie stać, aby po raz kolejny uczyła się na błędach i zaczynała od zera. Dlatego proponujemy, by - nie burząc struktury szkolnictwa - podjąć rzeczywiste działania zmierzające do wypracowania jak najlepszych rozwiązań zakresie:

 • niezbędnych zmian programowych i organizacyjnych,
 • doskonalenia systemu edukacji, opieki i wychowania,
 • doskonalenia systemu wsparcia dla uczniów,
 • tworzenia równych szans edukacyjnych,
 • funkcjonowania nadzoru pedagogicznego,
 • dostosowania systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli do wyzwań współczesnej szkoły,
 • finasowania zadań edukacyjnych, w tym kształtowania wynagrodzeń pracowników oświaty.

Nie akceptujemy działań zmierzających do ideologizacji szkoły. Takie próby niestety już są podejmowane. Szkoła musi pozostać przestrzenią wolną od wszelkiej indoktrynacji ideologicznej.

Jesteśmy przekonani, że ponad podziałami możliwe jest osiągnięcie porozumienia wszystkich ugrupowań politycznych oraz środowisk związanych z oświatą. Wyznacznikiem wspólnych działań powinny być przeobrażenia społeczne i wynikające z nich poważne wyzwania dla edukacji. Nowy ustrój szkolny nie rozwiąże wielu problemów polskich szkół. Dlatego zostawmy strukturę systemu oświaty w spokoju. Zacznijmy ten system wspierać i racjonalnie doskonalić, zamiast go burzyć. Będzie to dobra zmiana dla Ucznia, Rodzica, Nauczyciela, a także wszystkich osób i instytucji związanych z oświatą.

                  

 Petycja w obronie polskiej szkoły 

Przedstawione 27 czerwca 2016 r. przez minister edukacji Annę Zalewską "nowe" rozwiązania w edukacji oznaczają powrót do systemu sprzed 1999 roku, zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, w trosce o wysoką jakość kształcenia i wychowania, mając na uwadze dobro dziecka i ucznia, przewidując ogromne koszty społeczne i finansowe, wynikające z zapowiadanej reformy, rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie polskiej szkoły.

Zwracamy się do rodziców, nauczycieli, samorządowców, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych oraz osób, którym leży na sercu dobro dzieci, o podpisanie petycji zamieszczonej na stronie www.petycjeonline.com/petycja w obronie polskiej szkoly

W obliczu rewolucyjnych zmian w oświacie, zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, nieprzemyślanych i społecznie szkodliwych, chcemy budować szeroki front porozumienia w obronie polskiej szkoły. Do dialogu i podejmowania wspólnych działań zapraszamy między innymi organizacje pozarządowe, samorządowców, przedstawicieli środowisk oświatowych i naukowych (pod koniec sierpnia zamierzamy zorganizować spotkanie wszystkich zainteresowanych stron).

 

NIE DLA CHAOSU W SZKOLE

Pod taką nazwą zawiązała się koalicja rodziców, nauczycieli, uczniów, samorządowców. Tworzą ją organizacje, instytucje i ruchy społeczne, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży. 

Według koalicji "NIE dla chaosu w szkole" polska oświata nie potrzebuje rewolucji, lecz mądrych i przemyślanych zmian. Koalicja nie zgadza się m.in. na:

 • skrócenie o rok kształcenia ogólnego;
 • zatłoczone podstawówki;
 • zniszczenie 17 lat dorobku, tradycji i doświadczeń szkół gimnazjalnych;
 • utratę pracy przez nauczycieli i pracowników oświaty;
 • marnowanie publicznych pieniędzy i gigantyczne koszty reorganizacji szkół.

 

Polska szkoła nie potrzebuje kolejnej rewolucji. Wymaga mądrych i przemyślanych zmian. Wbrew opinii MEN gimnazja są mocnym ogniwem systemu edukacji. To najnowocześniejsze, najlepiej wyposażone szkoły z profesjonalną kadrą.

Polscy gimnazjaliści osiągają jedne z najlepszych wyników w Europie. My - rodzice, nauczyciele, samorządowcy, osoby, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży, połączmy siły! Zablokujmy szkodliwe zmiany w edukacji!

                                                                                                                       JESTEŚMY TUTAJ:

                                                                                                          www.facebook.com/niedlachaosuwszkole

                                                                                                          www.niedlachaosuwszkole.pl

                                                                                                          kontakt@niedlachaosuwszkole.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl